ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                               Голова комітету з ІТ в освіті

                                                                                                                                                                                                               Всеукраїнської громадської організації

                                                                                                                                                                                                               «Українська асоціація фахівців

                                                                                                                                                                                                               інформаційних технологій»

                                                                                                                                                                                                               Р.А. Гамзаєв

 

Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних та

науково-педагогічних працівників

«Цифрові інструменти для дистанційного навчання»

 

 1. Найменування: «Цифрові інструменти для дистанційного навчання»
 2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації
 3. Розробники:

Марина Толмач, викладач кафедри комп’ютерних наук, заступник декана Факультету дистанційного навчання Київського національного університету культури і мистецтв, членкиня комітету з ІТ в освіті Української асоціації фахівців інформаційних технологій.

Олена Чайковська, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук, декан Факультету дистанційного навчання Київського національного університету культури і мистецтв, членкиня комітету з ІТ в освіті Української асоціації фахівців інформаційних технологій.

 1. Мета: підвищення методичного та практичного рівнів інформаційно-цифрової компетентності педпрацівників щодо використання цифрових технологій у навчальному процесі, зокрема, в умовах дистанційного навчання.
 2. Напрям: інформаційно-комунікаційна компетентність; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку.
 3. Цільова аудиторія: педагогічні працівники закладів освіти різних типів і форм власності.
 4. Обсяг (тривалість навчання): 2 кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС, один кредит ЄКТС – 30 годин).
 5. Форма навчання: дистанційна
 6. Зміст

Зміст типової освітньої програми враховує особливості професійної діяльності педагогічного працівника в умовах запровадження дистанційного навчання  і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг та структурою європейської рамки цифрових компетентностей DigComp.

Зміст програми має практичну спрямованість і охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Тема

Кількість годин

Лекція

Практ.

Самост.

Усього

1

Організація спільної роботи з використанням сервісів Google

2

2

1

5

2

Робота з сервісами відеоконференцій

2

2

1

5

3

Робота у Google Classroom

2

2

2

6

4

Інструменти підготовки презентацій

2

2

2

6

5

Інструменти для цікавої взаємодії з учнями

2

2

2

6

6

Інтерактивні навчальні матеріали

4

4

4

12

7

Цифрові інструменти/технології у мистецтві

2

2

2

6

8

Створення тестів, опитувань, вікторин (Google Форми та інші інструменти)

2

2

2

6

9

Створення власного сайту для навчальної діяльності

2

2

4

8

 

Усього:

20

20

20

60

Програма передбачає наступні види роботи:

 • онлайн-лекції та майстер-класи (участь через платформу Zoom)
 • дискусії та опитування (участь через платформу Zoom)
 • самостійна робота (участь на платформі Google Classroom)
 • тестування
 1. Програмні результати
 • знання й розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти;
 • знання й розуміння алгоритму організації співпраці в умовах дистанційного навчання;
 • знання і розуміння алгоритмів роботи із сучасними цифровими додатками для створення цифрового навчального контенту;
 • уміння добирати та використовувати цифрові інструменти для ефективної взаємодії із здобувачами освіти;
 • уміння конструювати навчальний процес із використанням сучасних інформаційних технологій.
 1. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

загальні: здатність використовувати сучасні інформаційні технології для ефективної комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу; здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освітнього процесу;

фахові: вміння налагоджувати процес дистанційного навчання шляхом використання сучасних інформаційних технологій; здатність до використання відкритих ресурсів; вміння застосовувати набуті знання у фаховій діяльності; володіння сучасними інформаційними та web-технологіями; обізнаність із новітніми інструментами для організації ефективної цифрової взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу; здатність активізувати потенціал цифрового інтелекту особистості в умовах реформування освіти, знання і розуміння алгоритмів роботи із сучасними цифровими застосунками; здатність реалізувати інноваційну діяльність педагога за допомогою цифрових застосунків.

 1. Документ про результати навчання

Видається сертифікат в електронному вигляді відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» і публікацією в онлайн-реєстрі виданих сертифікатів на сайті Української асоціації фахівців інформаційних технологій.

 PDF Форма